Januari 2023

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Caat websitemarketing en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Ik ben gerechtigd om aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.

Opdrachten

Een opdracht komt pas tot stand nadat ik de opdracht schriftelijk heb bevestigd of nadat ik met de uitvoering ervan ben begonnen. Ik behoud me het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

Prijzen en betaling

Mijn prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn ben ik gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling ben ik tevens gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten. Alle kosten die voortvloeien uit het innen van de vordering, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer ik een opdracht heb opgeleverd en de opdrachtgever geeft hierop geen reactie binnen 7 werkdagen, dan acht ik het werk goedgekeurd en start de betalingstermijn van 14 dagen. Caat Websitemarketing houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de oplevering van de opdracht die voortvloeien uit het niet tijdig reageren.

Levering

Ik zal mijn uiterste best doen om de opgegeven levertermijn na te komen, maar ik kan hier niet volledig voor instaan. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of op enigerlei wijze schadevergoeding te vragen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door mij geleverde producten blijven mijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever garandeert dat door mij te verstrekken materialen en informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en andere bestanden, vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien dit niet het geval is, vrijwaart de opdrachtgever mij voor eventuele claims van derden.

Klachten

Klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan mij te worden meegedeeld, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding. Bij tijdige klacht zal ik mijn best doen om een passende oplossing te vinden.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Ik behoud me het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze pagina met de juiste aanpassingsdatum.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen waarbij ik betrokken ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.